Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

Tồn tại lỗ bầu dục hay PFO là gì?

Potential causes i Stock 641236100
Icon pfo 1 FR 2x

Cứ 4 người thì có 1 người có lỗ trong tim, gọi là PFO¹

Trước khi sinh, mọi trẻ em đều có một lỗ trong tim được gọi là lỗ bầu dục. Lỗ này giúp trẻ nhận máu và oxy qua dây rốn. Lỗ bầu dục thường đóng kín sau khi trẻ được sinh ra. Ở khoảng 25% dân số, lỗ này không đóng kín hoàn toàn.¹ Tình trạng lỗ vẫn còn hở được gọi là tồn tại lỗ bầu dục, hay PFO.

Lỗ bầu dục còn mở sau khi sinh

Pfo figure 2 FR 2x Trước khi sinh Lỗ bầu dục còn mở
Pfo figure 3 FR 2x Sau khi sinh Lỗ bầu dục tự động đóng lại
Pfo figure 1 FR 2x Sau khi sinh Lỗ bầu dục vẫn mở, hình thành PFO
Tài liệu tham khảo
  1. Kent DM, Thaler DE. Is patent foramen ovale a modifiable risk factor for stroke recurrence? Stroke. 2010;41(10 Suppl):S26-30. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.595140
MAT-2313496 v1.0 | S ả n ph ẩ m ch ỉ đ ượ c c ấ p phép s ử d ụ ng t ạ i Vi ệ t Nam.