Chuyển sang nội dung chính
Vietnamese

PFO và Đột quỵ

Tài liệu tham khảo
  1. Saver JL. Cryptogenic stroke. N Engl J Med. 2016;374(21):2065-74. doi: 10.1056/NEJMcp1503946.
  2. Kent DM, Thaler DE. Is patent foramen ovale a modifiable risk factor for stroke recurrence? Stroke. 2010;41(10 Suppl):S26-30. doi: 10.1161/STROKEAHA.110.595140.
MAT-2313495 v1.0 | S ả n ph ẩ m ch ỉ đ ượ c c ấ p phép s ử d ụ ng t ạ i Vi ệ t Nam.